Jak uczymy

Jak uczymy

Nasza szkoła wykorzystuje kilka różnych metod nauczania, w zależności od potrzeb i preferencji naszych Kursantów. Oprócz klasycznej, czy też tradycyjnej metody bezpośredniej, proponujemy naszym Słuchaczom również mniej oczywiste, równie efektywne warianty:

Polega przede wszystkim na wyeliminowaniu z zajęć języka ojczystego na rzecz języka nauczanego. Jej skuteczność potwierdza ogromne zainteresowanie, jakim cieszą się zajęcia z lektorami natywnymi danych języków. Niemniej, dla grup o niskim stopniu zaawansowania językowego (A1-A2 w skali CEFR) doskonałym rozwiązaniem będzie przyjęcie metody Berlioza z polskim lektorem, tak, aby język ojczysty był „kołem ratunkowym”, gdy pewne terminy okażą się zbyt abstrakcyjne bądź swoiste dla danego języka, by przełożyć je bez użycia polskich odpowiedników. Zasadniczą zaletą tego toku nauczania okaże się na pewno bogaty rys kulturowy, który zaprezentują lektorzy natywni wybranych języków.
Zajęcia tą metodą może prowadzić zarówno lektor natywny, jak i lektor polski. Jej osią i największym atutem jest tzw. task-based learning, czyli bardziej lub mniej rozbudowane symulacje sytuacji z życia codziennego oraz biznesowego. Zadaniem Ucznia jest kreatywne rozwiązanie stawianego przed Nim wyzwania, ograniczając do minimum użycie ojczystego języka. Z uwagi na symulacyjny kształt zajęć, każde zadanie ma przewidywalny do pewnego stopnia przebieg, a co za tym idzie – może być pilotowane i animowane przez Lektora Prowadzącego. Rozbudowywanie bazy słownictwa i poszerzanie wiadomości gramatycznych odbywa się na drodze wykorzystania gotowych zestawów, które mają umożliwić Kursantowi wykonanie zadań.
Metoda totalnej immersji wymaga niestety spełnienia rygorystycznych warunków – to jest przede wszystkim absorbuje Kursanta absolutnie i wymaga od Niego zasadniczej zmiany środowiska na to, w którym język nauczany jest wyłączną możliwą formą komunikacji. Z uwagi na te obostrzenia, metoda „całkowitego zanurzenia” zdaje się trudna do implementacji, niemniej, jest to najefektywniejszy sposób nauki. Jej rewelacyjne rezultaty obserwujemy za każdym razem, gdy któryś z zagranicznych wyjazdów (tygodniowych lub dłużej) wymaga od nas ciągłego porozumiewania się w języku obcym niezależnie od kontekstu i sytuacji. W naszej szkole metodę totalnej immersji stosujemy częściowo poprzez naszą ofertę Let’s Go Out, wdrażając jej zasadnicze elementy: przymus wykorzystania języka obcego w sytuacjach niestandardowych, wymagających kreatywności oraz szybkości reakcji, użycie języka w jak najmniej kontrolowanych warunkach językowych – to jest bez wstępnego założenia zestawu możliwych stanowisk i opinii oraz naukę poprzez uzupełnienie braków pojawiających się w chwili mówienia, a nie poprzez przygotowany wcześniej i wyćwiczony zasób terminów oraz struktur gramatycznych.
Metodę dualną stosujemy na wszystkich poziomach biegłości językowej, przy czym szczególnie poleca się ją od poziomu B1 w skali CEFR. Ten sposób nauki polega na zaangażowaniu do jednego kursu (grupowego bądź indywidualnego) dwóch Lektorów Prowadzących – polskiego oraz natywnego. Podstawowym założeniem metody jest uzupełnienie wykładu i ćwiczeń gramatycznych z Lektorem Polskim, natomiast część utrwalającą i rozwijającą kompetencje przeprowadza Lektor Natywny, co wiąże się z podziałem tygodniowego planu zajęć grupy/Kursanta między dwóch Nauczycieli. W naszej szkole wprowadzamy metodę dualną również z podziałem na zajęcia w czasie – to jest najpierw przeprowadzamy pulę godzin Polskiego Lektora, wprowadzając określone treści edukacyjne, a następnie – tak przygotowaną grupę/Kursanta przekazujemy pod opiekę Lektora Natywnego.

Metoda Birkenbil w skrócie polega na nieustannym przebywaniu w środowisku języka nauczanego. W tym celu wykorzystuje się różnego rodzaju materiały audio, odsłuchiwanie kilkakrotnie, materiały audiowideo, zagraniczną prasę oraz cykl zajęć konwersacyjnych. Metoda prezentowana przez Verę F. Birkenbil nawiązuje poniekąd do naturalnego sposobu uczenia się, który odpowiada systemowi poznawczemu małych dzieci, niemniej doskonale sprawdza się w nauczaniu języków obcych. Nasza szkoła realizuje założenia tej metody głownie poprzez system zadań domowych, których wykonywanie (odsłuchiwanie) rekomenduje się Uczniom podczas innych aktywności (sport, obowiązki domowe etc.)

Metoda hybrydowa, łączona, czy jeszcze inaczej mieszana, opiera się na wykorzystaniu nowoczesnych technologii, włączanych do tradycyjnego profilu nauczania. Blended learning to nie tylko materiały audio i wideo prezentowane podczas zajęć, to również prezentacje multimedialne, zadania do wykonania online lub też system zajęć mieszanych, w których skład wchodzą spotkania z Lektorem Prowadzącym oraz konwersacje prowadzone za pośrednictwem komputera dla Kursantów indywidualnych lub wirtualnych klas. Metoda hybrydowa zakłada „włączenie” w nauczany język poprzez jak najczęstszy kontakt, uwzględniający nowoczesny model percepcji zorientowanej na grafikę oraz możliwość interakcji.

E-learning to metoda raz na zawsze rozwiązująca problem pokonywania odległości, związanych z dojazdami na zajęcia. Pozwala uczyć się nie tylko z domu, ale również daje możliwość odsłuchania nagrania zajęć bądź wykonania zadań online. Wśród typowych zadań znajdują się również quizy i gry, e-learning pozwala wykorzystać je podczas prowadzenia zajęć lub powrotu do nich już po lekcji. Spotkania online pozwalają uczyć się z miejsc odległych od dużych aglomeracji, gdzie dotąd dojazd Lektora Prowadzącego okazywał się problematyczny, jak również daje możliwość standaryzacji prowadzonych spotkań dla Kursantów zamieszkujących i wykonujących swoje obowiązki służbowe w różnych częściach kraju i zagranicą.